Проект "Лалугерът какво е, природата защо е" – задаване на работещ преживелищно-образователен модел за обучение на деца и младежи за опазванe на биоразнообразието в зони по Натура 2000” (вх. № BG05/1301; Договор № 383/09.06.2015 г.)