„Проектът "Лалугерът какво е, природата защо е" – задаване на работещ преживелищно-образователен модел за обучение на деца и младежи за опазванe на биоразнообразието в зони по Натура 2000” (вх. № BG05/1301; Договор № 383/09.06.2015 г.) се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“ www.ngogrants.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Туристическо дружество “Узана” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.
Начална пресконференция
Обучения детски градини
Обучения училища
Обучение маркиране на туристически маршрути и доброволческа дейност
Образователно-информационна дипляна
Експозиционни кътове
Клуб "Млад турист-природолюбител"
Заключителна пресконференция