Река Янтра - ден след големите порои в Габрово - 26.05.2016